kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

WWF Adria: Otvoren Program podrške organizacijama civilnog društva u okviru projekta “Zaštićena područja za prirodu i ljude”

Program malih grantova namijenjen je lokalnim udruženjima i organizacijama koje doprinose zaštiti prirode i uključivanju lokalnih zajednica u procesima donošenja odluka u našoj regiji, a usmjerene su ka poboljšanju suradnje između lokalnih zajednica i zaštićenih područja.

Ko se može prijaviti?

Za sudjelovanje u programu mogu se prijaviti organizacije civilnog društva (npr. ekološka udruženja, udruženja mladih, udruženja žena, planinarska društva, lokalni mediji) koje imaju status pravnog lica, u mogućnosti su da sami provode projekat i djeluju na teritorijima Bosne i Hercegovine, Albanije (NP Shebenik-Jabllanice), Sjeverne Makedonije i Srbije (područja NP Tara i NP Đerdap).

Koje aktivnosti podržavamo?

Predloženi projekat može uključiti sljedeće aktivnosti, u i oko zaštićenih područja (trenutnih, u procesu zaštite ili planiranih):

Odlučivanje

 1. Podrška postojećim tijelima unutar zaštićenih područja (npr. savjeti korisnika, znanstveni savjeti, itd.) za njihovo efikasnije funkcioniranje, te podrška osnivanju novih tijela koje uključuju lokalne dionike u rad zaštićenih područja;
 2. Olakšati razumijevanje lokalnih zajednice u procesima donošenja odluka, kao i njihova prava i obaveze u procesu donošenja odluka;
 3. Podržavanje aktivnosti koje obezbjeđuju da proces donošenja odluka koji se tiču lokalne zajednice bude transparentan, participativan i da uključuje značajan broj zainteresiranih strana;
 4. Unapređenje postojećih i zalaganje za izradu novih propisa / politika / praksi vezanih za uključivanje lokalnih zajednica u upravljanje zaštićenim područjima;

Planiranje upravljanja:

 1. Dizajn i testiranje inovativnih kanala za savjetovanje i uključivanje javnosti u procese donošenja odluka;
 2. Kreiranje „pojednostavljenog“ vodiča kroz plan(ove) upravljanja sa informacijama o mogućnostima za uključivanje javnosti u procese donošenja odluka;

Komunikacija između  zaštićenih područja i lokalne zajednice

 1. Uspostavljanje održivih kanala komunikacije između lokalne zajednice i zaštićenih područja;
 2. Uspostavljanje mobilne informativne jedinice za pripadnike lokalne zajednice locirane u udaljenim i nepristupačnim područjima, kao i za stara lica i osobe sa invaliditetom;
 3. Kreiranje novih tehnologija i procesa digitalizacije koji obezbjeđuje jednostavniju komunikaciju i informiranje aktera lokalne zajednice;
 4. Stvaranje mehanizama za rješavanje i sprječavanje potencijalnih nesporazuma (rješavanje konflikata) između zaštićenih područja i članova i/ili grupa lokalne zajednice;

Edukacija

 1. Podrška razvoju programa volontiranja i stažiranja u zaštićenim područjima;
 2. Volonterski kampovi / aktivnosti koje olakšavaju angažiranje zajednice i širenje (posebno one koje uključuju ranjive grupe u ovoj oblasti);

Ekonomski razvoj

 1. Razvijanje programa koji pomažu uključivanju članova lokalnih zajednica kao tumača prirodnog i kulturnog nasljeđa;
 2. Mapiranje / podrška brendiranju domaćih proizvoda u i oko zaštićenih područja;

Jednake mogućnosti

 1. Omogućavanje edukacije i obuke zaposlenih u zaštićenim područjima i članova lokalne zajednice o pitanjima transparentnosti, nediskriminacije i jednakih mogućnosti;
 2. Suradnja sa organizacijama i institucijama koje se bave ranjivim društvenim grupama.

Lista navedenih aktivnosti nije konačna, prihvatljive su i druge aktivnosti kojima se doprinosi ciljevima projekta “Zaštićena područja za prirodu i ljude” koje se zasnivaju na principima zaštite prirode i uključivanja lokalnih zajednica.

Budžet programa

Raspoloživi fond za financijsku podršku projektima, za sve zemlje, iznosi ukupno 39.000€, kojim će biti podržano 13 organizacija iznosu od po 3.000 EUR po organizaciji.

Kako sudjelovati u programu?

1.      Upoznajte se detaljnije sa programom i prijavite se!

Dodatne informacije se nalaze u projektnoj dokumentaciji koju možete preuzeti ovdje ⬇️
Dokumentacija za projektne prijave iz Bosne i Hercegovine
Popunjenu projektnu dokumentaciju pošaljite na adresu e-pošte:natureforpeople@wwfadria.org
2.  Riješite sve svoje nedoumice u vezi poziva

Pitanja vezana za poziv mogu biti postavljena putem e-pošte na:natureforpeople@wwfadria.org
Prijave se dostavljaju na lokalnim jezicima svake zemlje.

Prijem vaše projektne dokumentacije biće potvrđen od strane WWF Adrije putem e-pošte. Nakon selekcije projekata SVI aplikanti će biti obaviješteni o rezultatima.

Vremenski rokovi

Poziv za prijavu projekata je otvoren od 30. novembra/studenog do 21. decembra/prosinca 2021. u 16h. Trajanje projekata može biti do 6 mjeseci, a moraju se završiti zaključno sa 15. augustom/kolovozom 2022. godine.

ČEKAMO VAŠE PRIJAVE!

Projekat “Zaštićena područja za prirodu i ljude” sprovodi WWF Adria, Dinarica, Ekopana i Ekosvest uz financijsku podršku Švedske agencija za međunarodni razvoj i suradnju (Sida).

*WWF zadržava sva prava da otkaže ili odgodi ovaj poziv, u bilo kom trenutku do 21. decembra/prosinca 2021.

Prijavna dokumentacija

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X