kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Pri kraju rok prijava: Javni poziv za aplikacije mjesnih zajednica

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ (2015 – 2019), koji predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a koju implementira UNDP u BiH. Cilj projekta jeste unaprjeđenje kvalitete života građana Bosni i Herzegovini kroz poboljšanje lokalnih usluga, povećanje odgovornosti vlasti i promociju socijalne inkluzije. U okviru Projektnog Fonda za razvoj zajednice su predviđena sredstva koja su namjenjena za finansijsku podršku inicijativama predloženim od strane mjesnih zajednica, a koji su u skladu sa prioritetima definisanim na forumima građana u MZ.

Cilj ovog Javnog poziva je podrška realizaciji prioriteta i inicijativa na lokalnom nivou koji imaju za cilj poboljšanje javnih usluga i kvalitete života građana u MZ. Javni poziv također ima za cilj poticanje zajedničkih MZ projekata, kao i partnerskih inicijativa između mjesnih zajednica i jedinica lokalne samouprave, koje doprinose poboljšanju dobrobiti zajednice.

 

KORISNICI SREDSTAVA

Ovaj javni poziv usmjeren je na podršku projektnim prijedlozima u 4 jedinice lokalne samouprave (Ilijaš, Olovo, Rudo I Visoko) i 8 partnerskih mjesnih zajednica.

 

VRIЈЕDNОST PОЈЕDINАČNIH PRОЈЕKАTА

Da bi projektni prijedlog mogao biti uzet u razmatranje za finansiranje mora biti u skladu sa navedenim paremetrimaparametrima:
•Finansijski doprinos iz Fonda za razvoj zajednice po pojedinačnom projektu s kojim se aplicira ne može biti niži od 8.500 KM niti viši od 17.000 KM.
•Sufinansiranje od strane jedinice lokalne samouprave kojoj pripada mjesna zajednica koja podnosi zahtjev, mora biti minimalno 30% od iznosa doprinosa iz Fonda za razvoj zajednice.

 

NAČIN PОDNОŠЕNJA PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Pоdnоsiоci prојеktnih priјеdlоgа priprеmајu svоје prојеktnе priјеdlоgе u sklаdu sa Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga/aplikante, kоје su dоstupnе nа intеrnеt strаnici UNDPa www.ba.undp.org.

Ispunjeni set dokumenata za projekat sa svom zahtjevanom dokumentacijom se mora dostaviti u jednom primjerku u štampanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Aplikacija za Javni poziv za mjesne zajednice u okviru projekta „Jačanje uloge Mjesnih Zajednica u Bosni i Hercegovini“, tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 17:00 sati, na adresu:

UN House
Projekat Jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH
JAVNI POZIV
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo

Rok za predaju projekata je 14. januar/siječanj 2019 godine do 17:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane. Sve aplikacije moraju biti fizički dostavljene na navedenu adresu prije isteka zvaničnog roka.

 

ЕVАLUАCIЈА I ОDАBIR PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Еvаluаciја i odabir dоstаvlјеnih prојеktnih priјеdlоgа bićе izvršeni u skladu sa kriterijima i prоcеdurоm kојi su utvrđeni Smјеrnicаmа za podnosioce projektnih prijedloga.

Svi podnosioci projektnih prijedloga će biti pismeno obaviješteni o rezultatima Javnog poziva.

 

DОDАTNЕ INFОRMАCIЈЕ ZА PОDNОSIОCE PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

U slučaju da su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja, potencijalni kandidati mogu kontaktirati UNDP, putem e-mail-a: registry.ba@undp.org sa referencom na MZ projekat u naslovu. Pitanja se mogu postavljati do petka 29. decembra/prosinca 2018. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi najkasnije 2 radna dana nakon primitka upita.

Documents:

Prilog 1 Obrazac projektnog prijedloga
Prilog 2 Format budgeta
Prilog 3 Logicki okvir rada
Prilog 4 Plan aktivnosti i promocije
Prilog 5 Pismo podrske
Prilog 6 Obrazlozenje mjesne zajednice
Prilog 7 Lista partnerskih MZ i JLS
Smjernice za aplikante

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net

Back To Top
X