kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Poziv za članstvo u Nacionalnoj koaliciji za smanjenje nejednakosti

ARISE: Akcija za smanjenje nejednakosti u obrazovanju četverogodišnji je projekat pokrenut u martu 2020. godine, i finansiran putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Konzorcij koji implementira projekat se sastoji od 8 partnerskih organizacija iz 7 zemalja:

 • Kosova Education Center (Kosovo – Koordinator projekta),
 • Network of Education Policy Centers (Hrvatska),
 • Centar za obrazovne politike (Srbija),
 • Education Reform Initiative (Turska),
 • Centar za obrazovne inicijative Step by Step (Bosna i Hercegovina),
 • Fondacija za obrazovne i kulturne inicijative Step by Step (Sjeverna Makedonija),
 • Children are the Future (Albanija),
 • proMENTE društvena istraživanja (Bosna i Hercegovina).

Generalni cilj projekta je jačanje kapaciteta OCD-a (kako organizacija – partnera koji realizuju projekat, tako i lokalne organizacije koja će biti odabrana) za razvoj politika i zagovaranje u oblasti jednakosti u obrazovanju putem regionalne saradnje i izgradnje lokalnih koalicija. Na pitanje siromaštva i učenika/ca koji su pogođeni siromaštvom, mora se djelovati na dva nivoa: s jedne strane obrazovne i socijalne politike mogu pružiti dugoročna rješenja za stvaranje jednakosti u obrazovanju, dok se sa druge strane pilot intervencije na razini škola mogu baviti trenutnim potrebama učenika s niskim socio-ekonomskim statusom(SES), doprinoseći razvoju politika.

Više o projektu možete pronaći na web stranici ili Facebook stranici projekta.

Nacionalne koalicije

U cilju povećanja uticaja na politike a time i na pronalazak sistemskih rješenja na nacionalnom nivou projekat namjerava uključiti i povezati glavne obrazovne aktete koji se bave pitanjima siromaštva i pružanjem podrške učenicima niskog socio-ekonomskog statusa tako što će kreirati platformu za dijeljenje znanja i saradnju – nacionalnu koaliciju – u šest zemalja koje su dio projekta (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska).

U svakoj od pomenutih zemalja nacionalna koalicija će biti sastavljena od predstavnika organizacija civilnog društva, škola, lokalnih organizacija, istraživača/akademskog osoblja iz oblasti siromaštva, istraživanja isključenosti te kreatora politika odnosno predstavnika vlasti

Nacionalne koalicije trebale bi unijeti u projekt specifičnosti potreba i razmatranja svoje zemlje te pružiti višestruku perspektivu temi koju je potrebno obraditi iz različitih uglova.

Od članova nacionalne koalicije očekuje se da:

 • Daju uvide i povratne informacije na glavnim odrednicama projektnih aktivnosti i ishoda;
 • Promovišu i dijele informacije o projektnim aktivnostima i rezultatima;
 • Identifikuju načine suradnje različitih aktera i stručnjaka koji su operativni i učinkoviti u svojim zemljama;
 • Zagovaraju promjenu relevantnih politika;
 • Učestvuju na pet sastanaka nacionalnih koalicija i završnoj nacionalnoj konferenciji
 • Po potrebi učestvuju na regionalnim „Policy Lab“ događajima.

Kratak pregled stanja u Bosni i Hercegovini

Budući da pitanje siromaštva i učenika pogođenih siromaštvom zahtijeva složen i višedimenzionalan pristup te kako bi se stekla potrebna znanja o ovom problemu isti je analiziran na nivou zemlje svakog od partnera u projektu. Provedena je analiza dokumenata politika i propisa vezanih uz jednakost, provedene su konsultacije s relevantnim institucijama i stručnjacima, te fokus grupe i razgovori s donositeljima politika, direktorima škola, nastavnicima, pomoćnim osobljem škole, učenicima, roditeljima, organizacijama civilnog društva i obrazovnim stručnjacima. Prikupljeni podaci rezultirali su nacionalnim izvještajima i pregledima politika za svih šest zemalja koji su dostupni ovdje.

Na osnovu analize provedene u Bosni i Hercegovini poznato je da je siromaštvo povezano s ranjivim društvenim grupama, kao što su osobe s invaliditetom, Romi, povratnici i interno raseljene osobe, žrtve rodno zasnovanog nasilja, ljudi koji žive u ruralnim i udaljenim područjima, samohranim porodicama, domaćinstva koje predvode žene, ljudi niskog nivoa obrazovanja odnosno da su ove društvene grupe u najvećem riziku od siromaštva.

Siromaštvo, ruralna/urbana podjela, manjinski status, invaliditet, izbjeglički i migrantski status prepoznati su kao ključni uzroci nejednakosti.

Za rješavanje i prevazilaženje ovih problema postoje neke preporuke za razvijanje modela participativnog akcijskog planiranja zasnovanog na pravima na lokalnom i kantonalnom nivou, da se uspostave multidisciplinarni timovi za koordinaciju i praćenje na lokalnim nivou, da se lokaliziraju smjernice za provedbu u najboljem interesu djeteta te da se razvije i/ili poboljša programsko planiranje usmjereno na dijete na lokalnom nivou, uz razvoj smjernica za javno-privatno partnerstvo.

Kako bismo se kroz projektne aktivnosti radili na rješavanju gorepomenutih pitanja i problema potrebna nam je pomoć iskusnih aktera iz politike i prakse. Iz tog razloga željeli bismo uključiti stručnjake iz sljedećih oblasti i područja stručnosti kao članove Nacionalne koalicije u našoj zemlji:

 • Predstavnike ministarstava i državnih agencija, predstavnike institucija nižih nivoa vlasti koji rade sa školama i predstavnike aktera u obasti socijalne zaštite;
 • Predstavnike kreatora politika na lokalnom nivou;
 • Predstavnike vladinih i nevladinih organizacija koji rade sa ugroženim i marginaliziranim grupama (djeca i roditelji iz niskog SES-a, djeca sa poteškoćama, djeca iz ruralnih područja, Romi, izbjeglice, samohrani roditelji);
 • Nastavnike i rukovodstva škola;
 • Istraživače koji istražuju siromaštvo, inkluzivne politike i predstavljanje podataka, obrazovanje i inkluzivno obrazovanje.

Centar za obrazovne inicijative Step by Step, kao članica konzorcija ARISE projekta poziva sve zainteresovane institucije, organizacije i pojedince da izraze svoj interes za članstvo u Nacionalnoj koaliciji slanjem Obrasca za iskazivanje interesa na e-mail adnan@coi-stepbystep.ba najkasnije do 15.10.2021.

Za više informacija o ovom pozivu možete nas kontaktirati putem na e-mail sa adnan@coi-stepbystep.ba.

Potrebni dokumenti:
Poziv za članstvo u nacionalnoj koaliciji
Obrazac za iskazivanje interesa Nacionalna koalicija – ARISE

 

Poziv za članstvo u Nacionalnoj koaliciji za smanjenje nejednakosti – INŠKOLA (inskola.com)

Back To Top
X