kalendar

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

Projekat Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH – Poziv za dostavljanje ponuda

OBNAVLJANJE POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Provođenje procesa Mapiranje postojećih standarda pružaoca usluga u oblasti socijalne zaštite u Federaciji BiH – projekat Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH

Organizacija SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine poziva za dostavljanje ponuda od kvalifikovanih lokalnih agencija/organizacija ili fizičkih lica za pružanje usluge provođenja procesa Mapiranja postojećih standarda pružaoca usluga u oblasti socijalne zaštite u Federaciji BiH, a u sklopu projekta „Jačanje sistema socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini“.

Projekat se implementira od 2018. godine u saradnji sa entitetskim vlastima, a opći cilj projekta je kreiranje funkcionalnog sistema socijalnih usluga koji će biti usmjeren prema ranjivim skupinama društva i pojedincima, sa posebnim fokusom na ranjive kategorije djece i porodica u BiH.

U saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike dogovoreno je pružanje tehničke podrške za potrebe izrade seta standarda socijalnih usluga i fiskalne procjene uticaja sa definiranjem metodologije utvrđivanja cijena usluga budućeg zakonskog okvira.

Potencijalni ponuđači treba da dostave kompiliranu ponudu koja treba da sadrži sljedeće pretpostavke:

A) Tehnička ponuda:

1. Popratno pismo u kojem se potvrđuje razumijevanje Opisa projektnog zadatka

2. Detaljna elaboracija metodologije za svaki od projektnih zadataka, vremenskim okvirom i zaduženjima svakog od angažiranih eksperata (do 10 strana)

3. Dokaz o iskustvu za provođenje kvalitetnih i kvantitetnih istraživanja, i opis prethodno implementiranih sličnih aktivnosti i lista referenci (do 3 reference)

4. CV članova tima koji će biti direktno odgovorni za provođenje zadatka

B) Finansijska ponuda – dostaviti detaljan prijedlog budžeta u KM sa PDV-om

Zainteresirani ponuđači svoj interes za dostavljanje ponuda i detaljan opis projektnog zadatka (ToR) mogu iskazati putem maila na adresu mersiha.kolcakovic@sos-ds.ba.

Sve informacije o tenderu mogu se dobiti i pozivom na 033 465 452.

Poziv ostaje otvoren do 10. januara 2020. godine

Detaljnu ponudu (Prateće pismo, CV i finansijska ponuda) na bosanskom jeziku, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Mapiranje standarda u FBiH“ poslati na adresu SOS-Kinderdorf International,Semira Frašte bb, 71000 Sarajevo

Prijave koje ne budu sadržale Finansijsku ponudu angažmana neće biti uzete u razmatranje.

Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

Poziv-za-dostavljanje-ponuda_FOSTER

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X