kalendar

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 11, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

Poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Direkcija za evropske integracije BiH – Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK), obavještava sve zainteresovane korisnike da je objavljen 21. poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Opšti uslovi za apliciranje za WBIF:

Aplikacija mora dolaziti iz jednog od WBIF sektora: energija, transport, okoliš, socijalna infrastruktura (zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe, socijalno stanovanje, druge javne zgrade, itd.) i sektora digitalne povezanosti.
Zahtjev za grant sredstvima mora biti povezan s investicijom, te treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja, ili je već sklopljen) između Bosne i Hercegovine i neke od međunarodnih finansijskih institucija uključenih u WBIF (Evropska banka za obnovu i razvoj-EBRD, Evropska investicijska banka-EIB, Razvojna banka Vijeća Evrope- CEB, Razvojna banka SR Njemačke-KfW, te Francuska razvojna agencija- AFD), uz razmotrene finansijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena vodeća međunarodna finansijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije.
Zbog finansijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je konsultovanje relevantnih ministarstava finansija prilikom apliciranja po pitanju mogućnosti zaduživanja vezano za predloženi projekat (ukoliko je u pitanju novo zaduženje).
Specifični uslovi 21. poziva su:

u sektoru transporta bit će prihvatljive samo one aplikacije koje imaju jasnu regionalnu dimenziju, ili otklanjaju prepreke koje usporavaju implementaciju postojećeg WBIF projekta (Informacija o grant aplikacijama za BiH i regionalnim aplikacijama dosada podržanim kroz WBIF data u aplikacionom paketu). Takođe, aplikacije se moraju odnositi na Osnovnu TEN-T mrežu.
u sektoru digitalne povezanosti, energije, zaštite okoliša i socijalnom sektoru nema ograničenja i moguće je predlagati nove projekte (ukoliko su u skladu sa opštim uslovima za apliciranje za WBIF).
Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu od strane državnog resornog ministarstva je 1. februar 2019. godine. Krajnji rok za dostavu bh. aplikacija Evropskoj komisiji putem Ureda DIPAK-a je 1. mart 2019. godine.

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje, uključujući i format grant aplikacije, nalazi se u aplikacionom paketu.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkan možete pronaći na: www.wbif.eu

Vodič za Investicijski okvir za Zapadni Balkan je moguće preuzeti na https://www.wbif.eu/content/stream//Sites/website/library/WBIF-Guide-Final-Nov18.pdf

Za podršku i informacije pri izradi aplikacija:

WBIF Ured u BiH:

E-mail: aleksandra.ploco@ificoord.eu

 

 

Izvor:https://www.mreza-mira.net

Back To Top
X