kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Poziv na Školu javnih nabavki

REC d.o.o. organizuje petodnevnu interaktivnu obuku
ŠKOLA JAVNIH NABAVKI
Sarajevo, 18. 02. – 22. 02. 2019. godine
Hotel „Hollywood“ – Ilidža

 

 

Početak škole svaki dan u 9:30

REC d.o.o. organizuje petodnevnu školu javnih nabavki za sva lica koja počinju rad na poslovima javnih nabavki, kao i za lica koja svoja znanja i iskustva iz ove oblasti žele unaprijediti. Cilj škole je profesionalno osposobljavanje polaznika za samostalan rad na poslovima javnih nabavki (izrada plana nabavki, izrada tenderske dokumentacije, učešće u radu komisije za javne nabavke – KJN, aktivnosti na okončanju postupka nabavke, itd), i unaprjeđivanje znanja polaznika koji se već bave ovim poslovima.

Škola je koncipirana na način da pored teorijskih predavanja sadrži i niz primjera i vježbi koje se rade sa učesnicima kao i dva posebna bloka rada u grupama: izrada tenderske dokumentacije i pregled i ocjena ponuda, gdje se radi izrada konkretne tenderske dokumentacije i vrši pregled i ocjena ponuda i sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda.

U okviru cijelog našeg programa učesnike upoznajemo i sa važećim stavovima nadležnih institucija (Agencija za javne nabavke BiH / Službe za reviziju/Sud BiH) i najboljim praksama, a prezentirani materijal dajemo polaznicima na raspolaganje u elektronskoj formi (e-mail i CD).

Obuka će se izvršavati u manjim grupama. Plan programa dajemo u nastavku, a sadržaj programa ćemo dodatno prilagoditi konkretnim potrebama polaznika.

Program obuke: Agenda po danima za skolu javnih nabavki

 

I dan – 18.02.2019. godine

Osnovni principi javnih nabavki
Obaveza primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama (ZJN)
Izuzeća od odredbi ZJN
Priprema za provođenje postupka nabavke:
– plan nabavki

– šta ako nabavka nije u planu nabavki

– kako izabrati odgovarajući postupak nabavke

– pokretanje postupka nabavke

Rezervisani ugovori
Postupci nabavki:
– direktni sporazum

– konkurentski zahtjev

– otvoreni postupak

– ograničeni postupak nabavke

– pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

– pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci

Primjeri i vježbe
Pitanja i odgovori (kontinuirano)
Literatura koju učesnici dobijaju:

CD Brošura: Planiranje javnih nabavki

CD Brošura: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev

 

 

II dan – 19.02.2019. godine

Okvirni sporazum:
– kada se primjenjuje

– razlika između ugovora i okvirnog sporazuma sa primjerima

– sklapanje pojedinačnih ugovora i realizacija okvirnog sporazuma

Nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN:
– kada se provode i kako

– obaveze ugovornog organa u provođenju ovog postupka nabavke

– potpisivanje i realizacija ugovora

– žalbeni postupak u postupku nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN

– primjeri provođenja postupaka nabavke za hotelske usluge

– seminarske usluge

– nabavke usluga sistematskog pregleda

Izuzeća od primjene odredbi ZJN:
– šta ZJN predviđa za ugovore koji su izuzeti od odredbi ZJN – koraci i primjeri

Uloga, zadaci i obaveze članova KJN
Zaštita integriteta članova KJN
Obavještenja u postupcima javnih nabavki i transparentnost procedura javnih nabavki
Primjeri i vježbe
Pitanja i odgovori (kontinuirano)

 

Literatura koju učesnici dobijaju:

CD Brošura: Okvirni sporazum

CD Brošura: Nabavka hotelskih usluga

 

 

III dan – 20.02.2019. godine

Izrada tenderske dokumentacije I dio (kvalifikacioni uslovi, rokovi, ostale odredbe tenderske dokumentacije)
Primjeri i vježbe

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

Izrada tenderske dokumentacije II dio, kriteriji za dodjelu ugovora, izrada tehničkih specifikacija
Primjeri i vježbe

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

Izrada tenderske dokumentacije (rad u grupama)
Pojašenjenja i izmjene tenderske dokumentacije
Literatura koju učesnici dobijaju:

CD Brošura: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada)

CD Brošura: Kriteriji za dodjelu ugovora

CD Brošura: Preferencijalni tretman domaćeg u postupcima javnih nabavki

 

 

IV dan – 21.02.2019. godine

Otvaranje zahtjeva za učešće ponuda (procedura i pravila kada otvaranje ponuda nije javno)
Otvaranje ponuda (procedura, šta se saopštava, obaveze članova KJN, itd)
Priprema zapisnika o ocjeni ponuda
Pregled i ocjena ponuda:
– detalji vezani za garanciju za ozbiljnost ponuda

– čvrst uvez i numeracija ponuda

– osnovna pravila za pregled i ocjenu ponuda

– pregled kvalifikacione dokumentacije

– izjava ponuđača

 

Grupa ponuđača
Alternativna ponuda
Uzorci i provjera uzoraka
Postupanje sa uzorcima
Matematička provjera ponuda:
– kako postupati u slučaju da postoje matematičke greške u ponudi

– šta se ne smije ispravljati u ponudi

Pojašnjenje i dopuna ponude
Kako sačiniti zahtjev za pojašnjenje ponude
Neprirodno niska cijena:
– kada se isputuje

– kako se ispituje

– priprema i dostavljanje zahtjeva za ispitivanje neprirodno niske cijene

– kakvi odgovori ponuđača su prihvatljivi, a kakvi nisu

 

Preferencijalni tretman:
– šta je

– kako se dokazuje

– kako se pimjenjuje

– šta on ustvari znači

 

Ocjena ponuda, rad u grupama
Pitanja i odgovori (kontinuirano)
Literatura koju učesnici dobijaju:

CD Brošura: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavke sa modelima akata

CD Brošura: Ponuda u postupku javne nabavke

 

V dan – 22.02.2019. godine

E-aukcija
Sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda
Rok važenja ponuda, zahtjevi za produžavanje roka važnosti ponuda
Davanje preporuke o izboru/poništenju
Uvid u ponude
Zaključenje ugovora
Odgovornost u postupcima javnih nabavki, prekršajna i krivična odgovornost
Prevencija korupcije u javnim nabavkama
Žalbeni postupak i najnovija praksa KRŽ-a
O čemu moramo voditi računa prilikom realizacije ugovora
Provjera znanja, evaluacija obuke, dodatna pitanja polaznika

 

Literatura koju učesnici dobijaju:

Brošura: Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača

Brošura: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa

CIJENA ŠKOLE (sa PDV-om):

850 KM po jednom učesniku

800 KM po učesniku za dva i više učesnika iz iste organizacije

Ukoliko želite da prisustvujete samo jednom danu cijena je 185,00 KM po polazniku.

 

Kotizacija škole uključuje:

Troškove sudjelovanja u radu škole
Materijal za pisanje
Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (svaki dan)
Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)
Literatura na CD-u
Predavači

Treneri za javne nabavke i osobe koje se profesionalno bave javnim nabavkama.

Prijava za Školu

Obavezna prijava za školu javnih nabavki putem prijavnog obrasca; Prijavni obrazac za školu jn – januar 2019.godine
Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.
Mjesta za obuku ćemo popunjavati po redoslijedu prijavljivanja.
Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati školi za javne nabavke uz maskimalnu odgodu plaćanja od 45 dana ali uz obaveznu prijavu!
REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

 

 

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net

Back To Top
X