kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/23) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za raspodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socioekonomskog utjecaja energetske krize, broj: 05-11/13-1964/23 od 16.10.2023. godine, federalni ministar rada i socijalne politike objavljuje
                                                                    J A V N I           P O Z I V
ZA DODJELU SREDSTAVA S POZICIJE TEKUĆEG TRANSFERA DRUGIM RAZINAMA VLASTI I FONDOVIMA – PODRŠKA EUROPSKE UNIJE BOSNI I HERCEGOVINI U CILJU UBLAŽAVANJA NEGATIVNOG SOCIO-EKONOMSKOG UTJECAJA ENERGETSKE KRIZE
I. PREDMET JAVNOG POZIVA
I.1. Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socioekonomskog utjecaja energetske krize u ukupnom iznosu od 64.534.646,00 KM (slovima: šezdesetčetiri milijuna petstotina trideset i četiri tisuće šeststotina četrdeset i šest konvertibilnih
maraka).
II. SVRHA I CILJ PROGRAMA MJERA PODRŠKE
II.1. Svrha Programa mjera podrške je ublažavanje negativnih posljedica globalne ekonomske krize, koje su izazvale poskupljenja energenata u grijnoj sezoni 2022/2023. godina, te dodatno opteretile kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).
II.2. Osnovni cilj koji se kroz provedbu Programa mjera podrške želi postići je osiguranje minimuma
financijske podrške za najmanje 109.000 korisnika iz kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava.
III. PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA
III.1. Pod uvjetima utvrđenim ovim Javnim pozivom pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti sljedeće
kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava:
a) Kategorija 1: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad
nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje,
nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima
je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz
oblasti socijalne zaštite.
b) Kategorija 2: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive djeca koja su, zaključno s 31.05.2023.
godine, ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s
djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22).
c) Kategorija 3: Domaćinstva/kućanstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na mirovinu po propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zajamčene mirovine za 12. mjesec 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za mirovinskoinvalidsko osiguranje i to pod uvjetom da nisu korisnici razmjerne mirovine s inozemstvom i da
nijedan odrasli član domaćinstva/kućanstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.
d) Kategorija 4: Domaćinstva/kućanstva u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno
ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo
jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o
porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od
iznosa najniže plaće u Federaciji u 2022. godini (543,00 KM).
Prilozi za preuzimanje
Back To Top
X