kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Poziv za projekte: EKO HUBOVI

O projektu:

„Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Vlada Švedske u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Projekat je zasnovan na 5 komponenti (Zagovaračke mreže, Eko HUBovi, Eko škole, Mladi, Eko mediji).

Osnovni cilj projekta jeste povećati uticaj civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je BiH ratificirala.

Projekat „Misli o prirodi!“ je baziran na različitim aktivnostima koje će voditi povećanju svijesti o okolišu. Zagovaračkim kampanjama će se nastojati povećati odgovornost državnih organa, kompanija i stanovništva u adresiranju problematike vezane za okoliš. Formiranjem mreža od 10 Eko Hubova, koje će podsticati mlade da se uključe u zaštitu okoliša, nastojat će se poboljšati kvalitet i kvantitet medijske pokrivenosti ove teme.

„Misli o prirodi!“ će uključiti mnogobrojne interesne grupe: organizacije civilnog društva (OCD), medije, građane/ke (posebno mlade), kompanije, osnovne i srednje škole, lokalnu vlast i državne institucije.

Posebna pažnja će se obratiti na multidisciplinarna područja kada su u pitanju, multidimenzionalno siromaštvo, sprječavanje konflikta, rodna ravnopravnost, ljudska prava i pitanje okoliša. Sve komponente projekta sadrže snažnu rodnu komponentu.

O grantu za Eko HUBove:

Kompleksnost pitanja okoliša zahtjeva kontinuiranu prisutnost na lokanom nivou, ekspertizu u oblasti zaštite okoliša, umreženost sa lokalnim akterima, mogućnost komunikacije sa mladima, školama i medijima, te kapacitete za pružanje edukativne i stručne podrške drugim organizacijama i školama. Kroz ovu projektnu komponentu formiraće se mreža od 10 Eko HUBova koji će biti lideri u svojim regionima, a uz direktnu komunikaciju sa CPCD, ostalim Eko HUBovima i lokalnim akterima predstavljaće svojevrstan HUB za prikupljanje i distribuciju najrelevantnijih informacija u oblasti okoliša i iniciranje lokalnih akcija.

Poziv je otvoren za sve organizacije civilnog društva (OCD) koje imaju iskustvo u oblasti okoliša i dovoljne kapacitete neophodne za implementaciju projekta.

Eko HUBovi će dobiti dodatnu edukaciju, materijale i resurse za kvalitetnu implementaciju aktivnosti u regiji u kojoj djeluju.

1. Specifični ciljevi poziva:

Cilj grantova za Eko HUBove je dodatno jačanje kapaciteta 10 organizacija civilnog društva u deset regija u BiH, koje su se već etablirale kao organizacije koje se bave zaštitom okoliša.

Eko HUBove će voditi organizacije sa iskustvom u oblasti zaštite okoliša, a učešće u ovom projektu će osnažiti njihove organizacione i institucionalne kapacitete kako bi mogli da daju podršku drugim organizacijama i interesnim grupama. Odnosno, to bi trebali biti svojevrsni resursni centri za pitanja okoliša u regijama obuhvaćenim projektom, sa optimalno 3 – 4 općine/opštine po jednom HUB-u.

Infrastruktura Eko HUBova će omogućiti obavljanje eko-monitoringa, koji bi uključio različite interesne grupe, a Eko HUBovi će biti odgovorni da iskomuniciraju i proslijede informacije od interesa relevantnim državnim institucijama.

Eko Hubovi će djelovati kao neformalna mreža/infrastruktura. U tu svrhu organizovat će se polugodišnji koordinacioni sastanci gdje će se razmjenjivati informacije, iskustva, izazovi i ideje i planirati buduće aktivnosti. U okviru ovog javnog poziva je potrebno kreirati projektni prijedlog koji će uključivati aktivnosti u skladu sa svrhom poziva, posvećujući posebnu pažnju aktivnostima u lokalnoj zajednici i 3-4 susjedne općine/opštine.

Dio obaveza i odgovornosti Eko HUBova je već unaprijed definisan pozivom za projekte i slijedeće obaveze je neophodno uključiti u projektni prijedlog Eko HUBa:

Učestvovati u edukacijama organizovanim kroz projekat Misli o prirodi!;
Organizovati minimalno 2 edukacije/treninga za lokalne aktere;
Prisustvovati koordinacijskim sastancima Eko HUBova (5 u toku trajanja projekta);
Organizovati jedan sastanak predstavljanja Certifikacijskog mehanizma u partnerstvu sa drugim Eko HUBom i CPCDom, za 16 škola;
Dostavljati vijesti, fotografije i multimedijalne sadržaje o aktivnostima u regiji u kojoj rade na mjesečnom nivou;
Organizovati minimalno 15 lokalnih inicijativa/akcija u periodu od 3 godine;
Pružiti podršku kompanijama koje su posvećene sopstvenom unapređenju u oblasti društvene odgovornosti i zaštite okoliša;
Komunicirati sa lokalnim donosiocima odluka i drugim relevatnim lokalnim akterima o pitanjima zaštite okoliša, te evidentirati sprovedene okolišne mjere, inicijative i akcije;
Pružanje podrške i ostvarivanje partnerstva sa organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša ili sprovode srodne programe u regiji u kojoj djeluje Eko HUB;
Pružanje podrške školama u procesu sticanja certifikata Eko škola;
Obilježavati značajne datume za ovu oblast.
Eko HUBovi će raditi na planiranju svojih aktivnosti vezanih za zaštitu okoliša, a koje će biti dio strateškog plana Eko HUBova. CPCD će obezbijediti edukacije za Eko HUBove kako bi izradili strateške planove, kao i podršku za veći doseg unutar lokalnih zajednica. Eko HUBovi će biti odgovorni za prenošenje znanja različitim interesnim grupama kako bi razvili njihove kapacitete. Svi troškovi za učešće na edukacijama, strateškom planiranju i koordinacijskim sastancima su osigurani od strane CPCDa i neće biti dio individualnih budžeta Eko HUBova.

Organizacije civilnog društva koje su Eko HUBovi će kroz svoje aktivnosti:

Promovisati programe zaštite okoliša;
Podsticati partnerstva među lokalnim partnerima;
Biti izvor podrške, znanja, resursa i savjeta za grantije projekta Misli o prirodi!
Educirati i uključiti mlade u programe zaštite okoliša;
Biti pokretač pozitivnih promjena;
Implementirati aktivnosti u skladu sa svojom misijom i vizijom,
Osmisliti i voditi kampanje koje će biti fokusirane na dugoročno rješenje problema vezanim za okoliš i koje će biti rodno osjetljive i rodno uključive.
CPCD ohrabruje i podstiče organizacije civilnog društva da u svojim projektim prijedlozima budu orijentirani na postizanje navedenih ciljeva inovativnim i kreativnim pristupom.

2. Opšte odredbe

Jedan od kriterija dodjele grantova je uvažavanje rodne ravnopravnosti kroz provođenje projektnih aktivnosti, odnosno ravnopravno učešće žena i muškaraca u implementaciji projekta. Prilikom dodjele grantova CPCD će slijediti načela:

Nacionalnosti: svi aplikanti moraju biti lokalne, bh. organizacije;
Ravnopravnost: proces dodjele grantova je u potpunosti nepristrasan, što znači da će svi aplikanti biti odabrani od strane izborne komisije, a u skladu sa objavljenim kriterijima;
Nepreklapanje: CPCD će imati fleksibilan pristup i osigurati komplementarnost u implementaciji projekta Misli o prirodi! Međutim, neće se uzimati u razmatranje aplikacije koje imaju značajno preklapanje sa već postojećim projektima;
Princip (ne)retroaktivnosti: grantovi će pokrivati samo troškove koji su nastali u toku odobrenog perioda implementacije projekta. Svaki trošak nastao van vremenskog perioda implementacije će se smatrati neprihvatljivim troškom.

 

3. Finansijski i vremenski okvir:

 

 

 

 

 

 

 

4. Kriterij prihvatljivosti:

Uvjet za aplikante je da ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:

 • Da su registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, kao udruženje ili fondacija
 • Da ostvaruju statutarne ciljeve u oblasti od javnog interesa koji je predmet javnog poziva

Subjekti koji nisu kvalificirani za prijavu za dodjelu grantova:

 • Političke organizacije
 • Nevladine organizacije koje su inostrana predstavništva organizacija u BiH;
 • religijske grupe
 • nevladine organizacije čiji ciljevi nisu u skladu sa širim i/ili specifičnim ciljevima projekta Misli o prirodi!
 • nevladine organizacije koje koriste finansijska sredstva ekonomske i druge resurse, direktno ili indirektno u svrhu pojedinaca, grupe ili bilo kog vida organizacije koja je na bilo koji način povezana sa terorizmom
 • Organizacije čiji su pojedinci ili članovi na listi sankcionisanih pojedinaca ili grupa EU

5. Troškovi:

Prihvatljivi troškovi:

 • Opravdani i razumni troškovi vezani direktno za projekat nastali u periodu implementacije aktivnosti;
 • Oprema (do 10% od ukupne vrijednosti granta)
 • Razumni troškovi najamnine prostora i opreme, komunikacija, režijski troškovi, troškovi održavanja, bankovne provizije itd.;
 • Troškovi edukacije i jačanja kapaciteta osoblja;
 • Troškovi pristupa informacijama (pristup profesionalnim bazama podataka ili troškovi nastali samostalnim prikupljanjem podataka);

Neprihvatljivi troškovi:

 • Kupovina vozila;
 • Međunarodna putovanja;
 • Dugovi i troškovi servisiranja duga (kamate);
 • Rezervisanje sredstava za gubitke, dugove ili potencijalne buduće obaveze;
 • Kupovina zemljišta ili nekretnina;
 • Pozajmice trećim licima.

6. Kriterij za odabir:

Grantovi su namijenjeni domaćim organizacijama civilnog društva (OCD) koje se bave zaštitom okoliša, imaju izgrađene institucionalne kapacitete za rad organizacije, prepoznate su od strane lokalnih zajednica i djeluju u saradnji sa drugim zainteresovanim stranama. Grantovi će biti dodijeljeni deset organizacija civilnog društva vodeći računa o dosadašnjim kapacitetima organizacije, iskustvu u zaštiti okoliša, ostvarenim partnerstvima, ljudskim kapacitetima, geografskoj pozicioniranosti, kao i ostalim kriterijima tehničke i finansijske evaluacije (Odjeljak 11 ovog Poziva).

7. Kako aplicirati?

Za prijavu na ovaj javni poziv potrebno je dostaviti projektnu i dodatnu dokumentaciju isključivo putem maila grantovi@mislioprirodi.ba

Organizacija koja aplicira na grant liniju za Eko HUBove može aplicirati i na druge otvorene pozive u okviru projekta Misli o prirodi!.

Jednoj organizaciji koja aplicira na više grant linija, odnosno na više javnih poziva za različite grantove u okviru projekta Misli o prirodi!, može biti dodijeljeno više od jednog granta, ali u tom slučaju, CPCD će izvršiti dodatne procjene kapaciteta te organizacije, kako bi se utvrdilo da raspoloživi kapaciteti organizacije mogu pratiti obim aktivnosti odobrenih projekata.

8. Kako poslati elektronsku dokumentaciju?

Svi dokumenti koji sadrže potpise i pečate trebaju biti dostavljeni u PDF formatu. Dokumentaciju ne stavljati u ZIP.file ili bilo koji drugi kompresovani format.

Maksimalna veličina maila može biti 10 MB. U slučaju da su dokumenti u prilogu veći od 10 MB, rasporedite dokumente u više mailova s tim da u polje SUBJECT: u prvom mailu upisujete: ECO HUBS application_(naziv aplikanta)_x/#, umjesto oznake „x“ upisujete redoslijedni broj maila, a umjesto oznake „#“ upisujete ukupan broj mailova koje ćete poslati. U tijelu maila navodite numerisanu listu svih priloženih dokumenata u tom mailu.

9. Vremenski okvir

Krajnji rok za prijavu je 38 dana od objavljivanja javnog poziva za dodjele grantova za prijavu prijedloga projekata.

 

 

10. Dodatne informacije:

U roku podnošenja projektnih prijedloga, aplikanti mogu da izmijene, dopune ili povuku projektne prijedloge.

Kako bi se zaštitio integritet i pravo na privatnost aplikanata za grantove, sve informacije koje se dobiju od aplikanata se smatraju strogo povjerljivim.

Pitanja vezano za javni poziv se mogu poslati najkasnije 10 dana do isteka roka za predaju aplikacija/projektnih prijedloga isključivo putem maila: grantovi@mislioprirodi.ba

Svi odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici projekta minimum 7 dana prije isteka roka za predaju aplikacija/projektnih prijedloga.

11. Evaluacija projektnih prijedloga

Po isteku roka za dostavu projektnih prijedloga, svi aplikanti će proći kroz proces evaluacije od strane izborne komisije i to u segmentima administrative i tehničko-administrativne evaluacije. Svi aplikanti će dobiti potvrdni email o primitku aplikacije. Ukoliko aplikacija zadovolji administrativni kriterij, radi se tehničko-finansijska evaluacija.

Administrativna evaluacija

Svi projektni prijedlozi pristigli na e-mail grantovi@mislioprirodi.ba do isteka krajnjeg roka za prijave, a koji sadržavaju potpunu dokumentaciju, bit će uvršteni u dalji proces, odnosno proces tehničko-finansijske evaluacije.

Tehničko finansijska evaluacija – pogledajte klikom na link

 

12. Proces nakon selekcije aplikanata

Ukoliko se ukaže potreba za određenim modifikacijama projektnog prijedloga (uključujući budžet), CPCD zadržava pravo da o tome pregovara sa aplikantom. Nakon što se završi proces odabira i eventualnih pregovora oko sadržaja projekta, pristupit će se sklapanju ugovora o dodjeli granta kojeg potpisuju obje strane.

Lista organizacija, dobitnika granta po svakom pozivu će biti objavljena na web stranici projekta.

Po potpisu ugovora, CPCD će organizovati interaktivnu sesiju sa korisnicima grantova, kao bi prezentovao finansijske, programske i izvještajne procedure. Korisnici grantova će u toku implementacije imati redovne monitoring posjete kako bi se osigurala efektivnost i efikasnost dodijeljenih grantova.

U ovoj fazi, nakon potpisa ugovora, CPCD će uraditi procjenu organizacija, korisnika grantova. Ova procjena će da vrednuje organizacione kapacitete u četiri kategorije: finansijske kontrole, ljudske kapacitete, administrativne procedure i sigurnosne procedure. Ukoliko procjena pokaže nedostatke u nekim kategorijama, organizacija aplikant će uz podršku i instrukcije CPCDa da radi na jačanju svojih kapaciteta.

 

Liste annexa

 

Annex 1 Prijedlog projekta

Annex 2 Budžet projekta

Annex 3 Formular procjene kapaciteta

Annex 4 Logički okvir

 

Izvor: www.mreza-mira.net

Back To Top
X