kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

PODSJEĆANJE: Poziv za projekt INICIJATIVE ZA DRUŠTVENU ODGOVORNOSTI KOMPANIJA “Misli o prirodi”

O projektu Misli o prirodi!

„Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Projekat je zasnovan na 5 komponenti (Zagovaračke mreže, Eko HUBovi, Eko škole, Mladi, Eko mediji).

Osnovni cilj projekta jeste povećati uticaj civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD), institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je Bosna i Hercegovina ratificirala.

Projekat „Misli o prirodi!“ je baziran na različitim aktivnostima koji doprinose podizanju nivoa svijesti o okolišu. Zagovaračkim kampanjama povećava se odgovornost državnih organa, kompanija i stanovništva u adresiranju problematike vezane za okoliš. Formiranom Mrežom od 9 Eko HUBbova, stvaramo resursne centre čiji rad je usmjeren na zaštitu okoliša, podstičemo mlade da se aktivno uključe u zaštitu okoliša, te unapređujemo kvalitet i kvantitet medijske pokrivenosti ove teme.

Projekat „Misli o prirodi!“ uključuje mnogobrojne interesne grupe: organizacije civilnog društva, medije, građane/ke (posebno mlade), kompanije, osnovne i srednje škole, lokalnu vlast i državne institucije.

Posebna pažnja tokom implementacije ovog projekta se posvećuje multidisciplinarnim područjima kada su u pitanju, multidimenzionalno siromaštvo, sprječavanje konflikta, rodna ravnopravnost, ljudska prava i pitanje okoliša. Sve komponente projekta sadrže snažnu rodnu komponentu.

Implementacija projekta Misli o prirodi! započela je 01.09.2019. godine. U decembru 2019. godine otvoren je javni poziv za dodjelu grant sredstava za inicijative društvene odgvornosti kompanija, pri čemu su odobrena 3 granta za realizaciju inicijativa za društvenu odgovornost kompanija, koji su trenutno u finalnoj fazi implementacije. Više o dodijeljenim grantovima na linku: https://mislioprirodi.ba/odobreni-grantovi/#inicijative.

O grantu za inicijative društvene odgovornosti kompanija
Kompleksnost pitanja okoliša zahtijeva kontinuiranu prisutnost na lokanom nivou, ekspertizu u oblasti zaštite okoliša, umreženost sa lokalnim akterima, mogućnost komunikacije sa mladima, školama i medijima, te kapacitete za pružanje edukativne i stručne podrške drugim organizacijama i školama.

Grantovi za Inicijative za društvenu odgovornost su namijenjeni organizacijama koje u svojoj misiji imaju prevenciju djelovanja nesavjesnih kompanija zagađivača u nanošenju štete okolini, kao i da ih se poziva na veću odgovornost i doprinos u rješavanju konkretnih problema zagađenja u svojoj sredini.

Realizacijom grantova za Inicijative za društvenu odgovornost kompanija želimo ukazati na to koliko su kompanije društveno odgovorne i predstaviti načine na koje se može utjecati da kompanije postanu društveno odgovornije. Realizacijom ovih grantova nastoji se doprinijeti promjeni prakse u kompanijama

kako bi kompanije u svom djelovanju smanjile štetan utjecaj na okoliš. Kampanje koje se realiziraju u okviru ovog granta ne moraju biti zasnovane na aktivnostima koje će biti usmjerene protiv kompanija; organizacije mogu predložiti alternativna rješenja i sarađivati sa kompanijama s ciljem unapređenja zaštite okoliša. Alternativna rješenja mogu biti zasnovane na primjeni dobrih praksi drugih kompanija, kao i uspostavi saradnje organizacija i kompanija s ciljem da kompanije pravilno usmjere svoje društveno odgovorno poslovanje.

U toku implementacije ovih aktivnosti, korisnici grantova inicijativa za društvenu odgovornost kompanija će od strane CPCD-a imati administrativnu, tehničku i finansijsku podršku, a od strane Eko HUBova, formiranih u sklopu projekta Misli o prirodi! će imati zagovaračku i profesionalnu pomoć u okvirima njihove djelatnosti. Također, korisnici medijskih grantova će biti informirani o akcijama inicijativa za društvenu odgovornost kompanija kako bi mogli izvještavati o implementaciji projekta i na taj način dati svoj doprinos što uspješnijim rezultatima projekta. CPCD će također učestvovati u promociji aktivnosti i rezultata kroz svoju dobru saradnju s medijima.

Specifični ciljevi poziva
Cilj grantova je organizovano djelovanje građana (grupa i pojedinaca), kroz organizacije civilnog društva, kako bi se u lokalnim zajednicama ukazalo na probleme zagađivača i i smanjio negativan uticaj na okoliš. Kroz ovaj poziv želimo podstaći djelovanje građana/ki kroz organizacije civilnog društva koje će ukazati na ključne probleme zaštite okoliša i na loše prakse kompanija, pružajući podršku kompanijama pomažemo da postanu društveno odgovornije.

Na ovaj način bi se u većoj mjeri doprinijelo ostvarenju ciljeva projekta „Misli o prirodi!“, jačali kapaciteti lokalnih zajednica, povećala odgovornost kompanija prema zajednici i ljudima koji u njoj žive, spriječilo daljnje zagađenje i uništavanje okoliša, te podigla svijest interesne grupe u rješavanju problema vezanih za okoliš.

Organizacije civilnog društva će kroz svoje projektne aktivnosti:

Spriječiti zagađivače, privredne subjekte, kompanije i državne kompanije da i dalje ugrožavaju okoliš i živote ljudi u lokalnoj zajednici, pri čemu aktivnosti ne mogu biti usmjerene ka pojedincima kao zagađivačima;
Uključiti veliki broj građana i građanki u zagovaračke procese usmjerenih ka unapređenju društvene odgovornosti kompanija;
Ukazati na ulogu donosioca odluka u narušavanju stanja okoliša;
Povezati donosioce odluka, organizacije, institucije i lokalne aktere koji zajednički mogu riješiti problem;
Promovisati primjere društvene odgovornosti kompanija i multipicirati pozitivne prakse u drugim zajednicama;
Osigurati implementaciju postojećih strateških dokumenata, zakona i procedura koji se tiču zaštite okoliša;
Zagovarati za uspostavljanje održivih programa kompanija u oblasti upravljanja vodnim resursima, šumama, otpadom, kvalitetom zraka, kvalitetom zemljišta, energijskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije.
Stvoriti uvjete za bolje i efikasniju kontrolu uticaja kompanija na okoliš;
Osmisliti i voditi kampanje koje će biti fokusirane na dugoročno rješenje problema vezanim za okoliš i koje će biti rodno osjetljive i rodno uključive.
CPCD ohrabruje i podstiče organizacije civilnog društva da u svojim projektim prijedlozima budu orijentirani na postizanje navedenih ciljeva inovativnim i kreativnim pristupom i uz kritičko razmišljanje.

Opšte odredbe
Jedan od kriterija dodjele grantova je uvažavanje rodne ravnopravnosti kroz provođenje projektnih aktivnosti, odnosno ravnopravno učešće žena i muškaraca u implementaciji projekta. Prilikom dodjele grantova CPCD će slijediti načela:

Nacionalnosti: svi aplikanti moraju biti lokalne, bh. organizacije;
Ravnopravnost: proces dodjele grantova je u potpunosti nepristrasan, što znači da će svi aplikanti biti odabrani od strane izborne komisije, a u skladu sa objavljenim kriterijima;
Nepreklapanje: CPCD će imati fleksibilan pristup i osigurati komplementarnost u implementaciji projekta Misli o prirodi! Međutim, neće se uzimati u razmatranje aplikacije koje imaju značajno preklapanje sa već postojećim projektima;
Princip (ne)retroaktivnosti: grantovi će pokrivati samo troškove koji su nastali u toku odobrenog perioda implementacije projekta. Svaki trošak nastao van vremenskog perioda implementacije će se smatrati neprihvatljivim troškom.

 

Finansijski i vremenski okvir

Subjekti koji nisu kvalificirani za prijavu za dodjelu grantova

Troškovi

Ko može aplicirati

Kako aplicirati

Kako poslati elektronsku dokumentaciju

Vremenski okvir

Ove i druge  informacije saznajte na OVDJE

 

Preuzeto: https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/poziv-za-projekt-inicijative-za-drustvenu-odgovornosti-kompanija-misli-o-prirodi/

Back To Top
X