kalendar

May 10, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

ODLUKA o izmjeni dijela Javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Agenciji ZEDA d.o.o. Zenica

U skladu sa članom 18. Statuta Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o., te Saglasnošću Grada Zenice broj: 02-49-5277/19 od 08.03.2019. godine, na prijedlog Komisije za provođenje Javnog konkursa direktor Agencije ZEDA d o n o s i:

 

ODLUKU
o izmjeni dijela Javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno
vrijeme u Agenciji ZEDA d.o.o. Zenica

I

Mijenja se tačka I Javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Agenciji ZEDA d.o.o. i glasi:

 

I. Naziv radnog mjesta:
1. Stručni saradnik za administrativno-pravne poslove i podršku poduzetnicima – 1 izvršilac
2. Analitičar – 1 izvršilac

 

Mijenja se tačka VII i glasi:

VII. Objavljivanje javnog konkursa

Izmjena Javnog konkursa se objavljuje u Dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici Grada www.zenica.ba, te web stranici Agencije ZEDA www.zeda.ba.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave izmjene u gore navedenim glasilima, a rok za predaju dokumentacije počinje teći sa danom posljednje objave u jednom od navedenih glasila.

II

 

Ostali članovi Javnog konkursa ostaju nepromijenjeni.

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj:01-14-187/19.
Zenica, 25.03.2019. godine

DOSTAVLJENO:
1 x Agencija ZEDA
5 x Članovi Komisije
1 x a/a

 

DIREKTOR

Senad Pašalić

 

Odluku preuzmite klikom OVDJE

Back To Top
X