kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Javni poziv

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine implementira projekat pod nazivom „Priprema MSP za uvođenje standarda kvalitete u MSP s ciljem internacionalizacije preduzeća“.
Tema projekta je usklađena sa preporukama Akta o malom biznisu i Indeksa politika MSP 2022 (dimenzije 7 i 10) i određena je kao prioritet u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Ovaj projekat je podržan u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.
Projekat je namijenjen malim i srednjim preduzećima (MSP) iz Bosne i Hercegovine koje imaju potrebu za uvođenje tehničkih standarda u proizvodnji za svrhu optimiziranja proizvodnje i povećanje efikasnosti, te motivaciju i kapacitete za otpočinjanje ili širenje svog izvoza na postojećim ili ulaskom na nova tržišta. Priprema MSP za uvođenje standarda kvalitete će prevenstveno reducirati troškove, negativne efekte na okolinu i barijeru izlaska na INO tržišta, te time omogućiti dodanu vrijednost za bh. MSP i privredu u cjelini.
Glavni dio projektnih aktivnosti se odnosi na pripremu kompanija za uvođenje: BAS EN ISO 50 001 ili BAS EN ISO 14 001 ili CE znaka, gdje će nosilac posla biti odabrana konsultantska kuća/konsultant. U cilju odabira konsultanta za pripremu kompanija za uvođenje BAS EN ISO 50 001 ili BAS EN ISO 14 001 ili CE znaka

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora raspisuje oglas za
ODABIR KONSULTANTSKE KUĆE/KONSULTANTA

prema sljedećim kriterijima:
1. Pravno lice registrovano u Bosni i Hercegovini za konsultantsku djelatnost ili fizičko lice sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini sa najmanje 3 godine radnog iskustava na poslovima uvođenja standarda kvalitete;
2. Relevantno iskustvo uvođenja standarda BAS EN ISO 50 001 ili BAS EN ISO 14 001 ili CE znaka u proizvodnim firmama;
3. Posjedovanje adekvatne stručne spreme – fakultet tehničkih nauka;
4. Poznavanje drugih standarda specifičnih za energetsku efikasnost, upravljanje okoliša i sigurnost proizvoda, te poznavanje generalnog sistema standardizacije, certifikacije i akreditacije na nacionalnom i internacionalnom nivou;
5. Lične osobine i vještine u skladu sa standardom BAS ISO 10019:2012;

 

Uz uredno popunjenu aplikaciju, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1. Registracijski list u slučaju prijave pravnog lica ili kopija lične karte u slučaju prijave fizičkog lica
2. Dokaz o iskustvu u radu u oblasti uvođenja standarda BAS EN ISO 50 001, BAS EN ISO 14 001 ili CE znaka u skladu sa navedenom listom referneci iz aplikacije
3. Kopija fakultetske diplome kao potvrda stručne spreme
4. Biografija konsultanta sa svim potrebnim informacijama o kriterijima pod rednim brojem 4. i 5.

Napomena:
Ukoliko aplikant posjeduje iskustvo za samo jedan od predmetnih standarda, to ga neće eliminisati iz selekcije.

Ukoliko ste zainteresirani da učestvujete u ovom projektu i prihvatate navedene uslove, molimo Vas da popunjenu aplikaciju i navedene dokumente dostavite najkasnije do 28.07.2023. godine na adresu:

VANJSKOTRGOVINSKA/SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE
BRANISLAVA ĐURĐEVA 10; 71 000 SARAJEVO
(Napomena na koverti: „Priprema MSP za uvođenje standarda kvalitete u MSP s ciljem internacionalizacije preduzeća“ – prijava na konkurs)

ili putem faksa na broj: 033/214-292 ili e-maila: nejira.mocevic@komorabih.ba

Da bismo izbjegli eventualne tehničke probleme prilikom prispjeća prijave e-mailom, obavezujemo se da ćemo odgovoriti na svaki primljeni e-mail. Ukoliko ne dobijete odgovor o zaprimljenoj prijavi, molimo Vas da nas obavezno kontaktirate kako bismo osigurali da Vaša aplikacija ima mogućnost učešća.
Rok za slanje aplikacije je 28.07.2023. godine, 16:00h.

Za sva pitanja i pomoć, kontakt osoba: Nejira Močević (033/566 – 203)

 

Izvor: https://komorabih.ba/javni-poziv/

Back To Top
X