kalendar

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći poslovnim subjektima iz turističko ugostiteljskog-sektora

Pravo učešća po Javnom pozivu imaju:

1. Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju:
a) Privredno društvo i/ili podrušnica/poslovnica subjekta upisa i fizičko lice koje samostalno obavlja registriranu djelatnost u
turističko-ugostiteljskom sektoru Federacije BiH, a kojem je prema Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 glavna šifra djelatnosti
dodijeljena od Federalnog zavoda za statistiku:
a) šifra djelatnosti 55.10 – razred “Hoteli i sličan smještaj”
b) šifra djelatnosti 79.11 – razred “Djelatnosti putničkih agencija”
c) šifra djelatnosti 79.12 – razred “Djelatnosti turoperatora”
d) šifra djelatnosti 79.90 – u razredu “Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima” u tački 4. “Usluge pružanja pomoći
turistima” isključivo podtačka “Djelatnosti turističkih vodiča”.

b) Banje i lječilišta koje će se posmatrati kao posebna šifra odnosno grupa djelatnosti.

KORIŠTENJE FINANSIJSKE POMOĆI
Finansijska pomoć se može koristiti isključivo za isplate minimalnih bruto plaća za period od 01.07.2020. godine do 31.12.2020. godine i troškove poslovanja koji su nastali u periodu od 01.07.2020. godine do 31.12.2020. godine.
Korisnici finansijske pomoći ne mogu smanjiti broj radnika u periodu do 31.12.2020. godine, a u odnosu na broj radnika na dan 30.09.2020. godinu.

KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA
1. Pravo učešća po Javnom pozivu i dodjelu finansijske pomoći ima korisnik koji ispunjava sljedece kumulativne uslove:
a) da ima sjedište u Federaciji Bosne i Hercegovine;
b) da ima glavnu šifru djelatnosti iz tačke ll. ovog poziva (Pravo učešća)
c) da je ostvario pad oporezivog prometa od najmanje 40% u periodu od 01.04. do 30.09.2020. godine u odnosu na oporezivi promet ostvaren u istom periodu u 2019. godini.

Oporezivi promet je promet evidentiran putem fiskalnih sistema na serveru Poreske uprave Federacije BiH.

2. Uslovi iz tačke 1c) ne primjenjuju se na banje i ljecilišta kao i na korisnike koji su osnovani nakon 30.06.2019. godine.

Rok za prijavu
Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objave Obavijesti o objavi Javnog poziva u dnevnim novinama.

Dokumentaciju koju je potrebno priložiti, način dostavljanja prijava, adresu na koju se dostavlja, kao i ostale informacije možete pogledati u tekstu Javnog poziva OVDJE

Back To Top
X