kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Javni poziv za odabir jedinica lokalne samouprave za pripremu akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP)

 

PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za pripremu Akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) u jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini.

 

Akcioni plan energetski održivog razvoja (SEAP-Sustainable Energy Action Plan), odnosno novi Akcioni plan energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP-Sustainable Energy and Climate Action Plan) je ključni dokument koji prezentuje način na koji će lokalne vlasti doprinjeti implementaciji konkretnih aktivnosti koje imaju za cilj unaprijeđenje adaptacijskih sposobnosti na lokalnom nivou u odnosu na klimatske promjene, kao i naporima koji se ulažu za smanjivanje emisije stakleničkih gasova.

 

SECAP se temelji na referentnom inventaru emisija i ocjenjivanjima rizika i izloženosti koji sadrže analizu trenutnog stanja. Ovi elementi služe kao osnova za utvrđivanje sveobuhvatnog kompleta radnji koje lokalna tijela vlasti planiraju izvršiti kako bi ostvarili ciljeve za prilagođavanje i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena. U planu se koriste rezultati Referentnog inventara emisija sa ciljem identifikacije najznačajnijih područja u kojima je moguće poduzeti konkretne akcije i koja daju najviše potencijala za dostizanje ciljane redukcije CO2 od strane lokalnih vlasti. Plan definiše konkretne mjere redukcije, kao i vremenske okvire i odgovornosti, koji će dugoročnu strategiju pretvoriti u konkretne provedive aktivnosti.

 

Primarno područje djelovanja predstavljaju programi i akcije uštede energije u javnim zgradama u vlasništvu lokalnih vlasti koje predstavljaju značajne potrošače energije, npr. za zagrijavanje i osvjetljavanje. Pored toga, značajne mjere za redukciju korištenja energije mogu se postići u drugim uslugama, kao što su javni prevoz i javna rasvjeta. Prostorno planiranje i organizacija sistema prevoza su nadležnost većine lokalnih i regionalnih vlasti, u kojima strateško planiranje i uspostava energetskih standarda koji će se poštivati pri izgradnji novih zgrada mogu značajno reducirati korištenje energije.

 

Lokalne vlasti mogu pomoći u informisanju i motivisanju svojih građana, preduzeća i drugih subjekata na lokalnom nivou kako efikasnije koristiti energiju, te provoditi aktivnosti na podizanju svijesti o značaju uključenja cjelokupne zajednice u podržavanju politika energetske efikasnosti. Takođe, mogu raditi i na promociji lokalne proizvodnje energije i ohrabrivanju građana davanjem finansijske podrške za implementaciju njihovih projekata i incijativa za obnovljive izvore energije.

 

Koristi gradova i općina od izrade lokalnih akcionih planova za održivu energiju:

· Opredijeljenost za energetski održivi razvoj na načelima zaštite okoliša, energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;

· Postavljanje temelja za održivi razvoj;

· Pokretanje novih financijskih mehanizama za provedbu mjera energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije;

· Osiguranje dugoročne sigurnosti u snabdijevanju energijom;

· Povećanje kvaliteta života građana (povećati kvalitet zraka, obezbjediti životni komfor, smanjiti saobraćajna zagušenja i nesreće).

 

 

O PROJEKTU POKRETANJE OKOLIŠNOG FINANSIRANJA U SVRHU NISKO-KARBONSKOG URBANOG RAZVOJA“
Aktivnost pripreme Akcionih planova energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) za odabrane JLS će se raditi u okviru Projekta “Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“.

Ovaj Projekat implementira UNDP kancelarija u BiH. Trajanje projekta je 2018 – 2022. godine.

 

Cilj projekta je investiranje u pokretanje koncepta nisko-karbonskog urbanog razvoja u BiH (eng. LCUD), smanjenje emisija GHG, povećanje raznovrsnosti i obima investicija u LCUD u BiH (uklanjanje finansijskih prepreke,građenje kapaciteta, unapređenje regulatornih okvira i td), promoviranje njihove šire upotrebe od strane jeidnica lokalne samouprave i privatnog sektora – finansijske mehanizme i sheme finansiranja kreirane u okviru sistema za finansiranje zaštite okoliša u BiH + pružanje podrške implementacije relevantnih strateških i legislativnih dokumenata na entitetskom i BiH nivou, transformacija tržišta – kreiranje i dalje razvijanje mogućnosti za poslovne subjekte (kao što je ESCO) i javna preduzeća zadužena za upravljanje otpadom kako bi se uključili u pružanje nisko-karbonskih proizvoda i usluga u urbanim sredinama u BiH.

Kroz jednu od aktivnosti Projekat će se se baviti identifikacijom, pripremom i implementacijom LCUD investicija na temelju modela ESCO (ušteda na temelju rezultata u štednji energije). Projekt će podržati pripremu projekata, nabavku ESCO usluga od EF-ova i nadzor projekta. Najmanje 4 investicijska projekta LCUD (po jedan u svakoj od 4 odabrane općine) sufinansirat će se projektnim sredstvima. Sredstva projekta namijenjena su za četiri projekta u četiri različite jedinice lokalne samouprave na temelju javnog poziva UNDP-a. Faktori kriterija kvalificiranosti bili bi (na primjer, iako nisu ograničeni na):

• spremnost na projekt (npr. tehnička specifikacija, glavni dizajn);

• iznos očekivanog smanjenja godišnje emisije stakleničkih plinova;

• očekivane uštede energije i troškova;

• efekti društvenog/ljudskog razvoja (broj ranjivih grupa koje imaju koristi od investicija);

• Investicija temeljena na SECAP-ovima i/ili drugim relevantnim općinskim planskim dokumentima.

 

 

Kao jedna od pripremnih aktivnosti u implementaciji UrbanLED projekta, na adrese svih općina u Bosni i Hercegovini je poslan zahtjev od strane UNDP-a za dostavljanje spiska javnih objekata koji su u vlasništvu općina. Većina kontaktiranih općina je dostavila tražene podatke, te će preostale biti ponovno kontaktirane. Paraleno se radi unos dostavljenih informacija u EMIS, što je osnovni preduslov za odabir općina.

Dakle, osnovu za odabir LCUD investija će predstavljati SECAP, ćija je izrada predmet ovog javnog poziva.

 

 

USLOVI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
Jedinice lokalne samouprave iz Javnog poziva bit će odabrani na temelju evaluacije prema sljedećim kriterijima:

I. Popunjena Prijava:

– Popuniti osnovne podatke o aplikantu, prema Prilogu I

II. Priložena dokumentacija:

– Izjava o spremnosti općine/opštine ili grada da učestvuje u finansiranju provedbe mjera energetske efikasnosti koje će biti predložene SECAP-om sa 30% ili više ukupno potrebnih sredstava

– Studije, akcioni planovi, strategije, itd. koji postoje na nivou JLS-a, a koji su usko vezani za problematiku energetske održivosti i klimatskih promjena

 

Napomene:

1. Prijave koje ne sadrže potrebnu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje.

2. Ukoliko JLS bude odabrana i za provedbu infrastukturnih mjera koje su predviđene izrađenim SECAPom, vrijednost učešća u finansiranju od strane JLS je minimalno 30% od vrijednosti investicije. Ukoliko očekivana vrijednost investicije u bilo kojoj fazi projektnog procesa prekorači procjenjeni iznos, uz saglasnost strana povećava se vrijednost učešća u finansiranju, od strane JLS i UNDP-a shodno inicijalnom procentu sufinansiranja.

 

 

OSNOVNI KRITERIJ ODABIRA
1) Postojanje planske i strateške dokumentacije na nivou grada/općine (LEAP, SEAP, Plan upravljanja otpadom, Strategija razvoja, itd.) – do 30 bodova

2) Spremnost za općine/grada na sufinansiranje mjera koje su predložene SECAP-om – do 30 bodova

3) Potencijal JLS za adaptaciju na klimatske promjene i za smanjivanje emisija stakleničkih gasova na teritoriji JLS – do 20 bodova

4) Broj stanovnika obuhvaćenih SECAP-om, stepen razvijenosti općine/opštine ili grada – do 20 bodova

 

VREDNOVANJE PROJEKATA
Vrednovanje i rangiranje aplikacija pristiglih na Javni poziv, vršit će posebna Komisija koju sačinjava UNDP BiH. Izbor općina/opština ili gradova za koje će izraditi SECAP vršit će se na osnovu ocjene Komisije, korištenjem gore navedenih kriterija, te vrednovanjem kriterija metodom ponderisanih vrijednosti, izvršiti konačno bodovanje na osnovu težinskih vrijednosti kriterija i napraviti rang listu pristiglih aplikacija.

Rezultati Javnog poziva o odabiru projekata će biti objavljeni na službenoj internet stranici UNDP BiH, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Prije donošenja konačne odluke o odabiru, UNDP BIH zadržava pravo da zatraži dodatna pojašnjenja od aplikanata, kao i pravo odbijanja pristiglih aplikacija bez posebnog obrazloženja.

 

PRIJAVA PROJEKTA
Dokumentaciju za aplikaciju, u skladu sa gore navedenim uslovima, treba dostaviti u jednom štampanom primjerku i/ili jednoj elektronskoj verziji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava za učešće u implementaciji Projekta „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BIH)

Zmaja od Bosne b.b.

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Rok za dostavljanje prijava je 15. februar 2019. godine

 

Zainteresovani aplikanti mogu dobiti dodatne informacije i objašnjenja postavljanjem pitanja na e-mail: registry.ba@undp.org pri čemu u naslovu poruke (Subject) treba navesti „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja– poziv za prijave” najkasnije 01. 02. 2019. godine.

Na upite će biti odgovoreno u roku od 2 radna dana od prijema. Kako bi se osigurala transparentnost procesa prijave i pojašnjenja učinila dostupnim svim zainteresovanim stranama, na internet stranici UNDP-a će biti objavljeni odgovori na upite koji budu dostavljeni najkasnije do 01. 02. 2019. godine.

Obrazac za podnošenje prijave u okviru Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

 

Izvor: http://www.ba.undp.org

Back To Top
X