kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

JAVNI POZIV PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

PRIJAVITE SE ZA UČEŠĆE U PROJEKTU “MEĐUSEKTORSKO PARTNERSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I RODNU RAVNOPRAVNOST NA TRŽIŠTU RADA”

POZIV JE OTVOREN DO 25. AVGUSTA 2023. GODINE!

Referentni broj: EUWP2 2.2.

Fondacija INFOHOUSE Sarajevo i Fondacija “Lara” Bijeljina raspisuju Javni poziv za izbor javnih i privatnih privrednih subjekata  za učešće u projektu „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“. Projekat finansira Evropska unija.

Više informacija o javnom pozivu na linku: https://infohouse.ba/wp-content/uploads/2023/08/Javni-poziv-privrednim-subjektima-1.pdf

POZADINA PROBLEMA

Ravnopravnost žena i muškaraca je temeljna vrijednost, cilj i pokretač ekonomskog rasta Evropske unije.  Ne samo u pravnim dokumentima, već i u svim aktivnostima, Evropska unija nastoji promovisati ravnopravnost muškaraca i žena. U skladu sa politikom proširenja, od zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja očekuje se da se prije pristupanja EU u potpunosti usklade s pravnom stečevinom i standardima EU i u području socijalne politike i zapošljavanja. Iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) EU pruža i finansijsku potporu za poticanje kvalitetnog zapošljavanja te podupire djelotvorno izvršenje pravila i standarda u području radnog prava širom regije.

U Izvještaju o Bosni i Hercegovini za 2022. godinu navodi se, između ostalog, da zakoni o radu, koji su na snazi na nivou entiteta i u Brčko distriktu, i koji se primjenjuju na sve zaposlene, osim na državne službenike, garantuju minimalan nivo zaštite prava zaposlenih, i naglašava da, kako bi se u potpunosti ispunili standardi EU, pravni okvir zahtijeva daljnje poboljšanje, posebno u pogledu zaštite radnika_ica od diskriminacije. Pored toga, navodi se da se Zakoni o radu ne provode na odgovarajući način, posebno kada je riječ o socijalnom dijalogu, zaštiti radnika_ice i inspekciji rada.

Iako žene u Bosni i Hercegovini čine 50,9 % stanovništva (u poređenju s 49,1 % muškaraca), njihovo učešće u plaćenom radu je značajno niže. Agencija za ravnopravnost spolova BiH navodi da postoji „vidljiva razlika u platama između muškaraca i žena – razlike u satnici se procjenjuju na 9% na štetu žena“. Djevojke i žene su često izložene direktnoj diskriminaciji pri zapošljavanju – postavljaju im se nedopustiva pitanja o planiranju porodice i mogućoj trudnoći. Isto tako 40% žena je izloženo nekoj vrsti seksualnog uznemiravanja na poslu. Žene se na tržištu rada suočavaju s višestrukom diskriminacijom (uključujući, ali ne ograničavajući se na seksualno uznemiravanje, potplaćenost, umanjenje porodiljskih prava, itd.) i nemaju lako dostupnu institucionalnu podršku ili mehanizam zaštite od diskiminacije po osnovu pola. Privredni subjekti ne provode pozitivno BiH zakonodavstvo u oblasti ravnopravnosti polova  i zaštite od diskriminacije a kontrole relevantnih inspekcija (tj. inspekcije rada) su nedovoljno efikasne

CILJ JAVNOG POZIVA

Opšti cilj ovog projekta za period implementacije (2023-2025.) je doprinijeti smanjenju diskriminacije žena na tržištu rada promovišući i štiteći ekonomska i socijalna prava žena i jačajući proces EU integracija.

Više informacija o javnom pozivu na linku: https://infohouse.ba/wp-content/uploads/2023/08/Javni-poziv-privrednim-subjektima-1.pdf

METODA PODNOŠENJA PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

Svi zainteresovani prijavitelji popunjavaju Obrazac na gorenavedenom google form linku te  dostavljaju potrebnu dokumentaciju (Saglasnost i Kopiju ID/JIB) na slijedeću e mail adresu adresu: fondacija.lara@gmail.com sa obaveznim naslovom “Prijava po Ref broju EUWP2 2.2.” Prijava će biti smatrana kompletnom

Rok za dostavljanje ponude je najkasnije 25.08.2023. godine do kraja dana.

Za sve upite kontaktirajte fondacija.lara@gmail.com ili infohouse@infohouse.ba

 

 

Izvor:  https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X