kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Javni poziv o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe u Radnoj zoni Zenica I, u Zenici radi izgradnje proizvodno-poslovnih objekata

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima (“Službene novine Federacija BiH” br. 66/13, 100/13), člana 2. 3. i 7 i 10. stav 2. i  3. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova ( ” Službene novine Federacije BiH” br. 17/14) člana 7. Odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta putem licitacije u Radnoj zoni Zenica I br: 01-45-15602/21 od  22.07.2021. godine, donešene na  12. sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana  22.07.2021., Gradonačelnik Grada Zenica objavljuje

 

 JAVNI  POZIV

o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe  u Radnoj zoni Zenica I, u Zenici radi izgradnje proizvodno-poslovnih objekata

 

PREDMET PRODAJE

 

Predmet prodaje putem neposredne pogodbe po ovom konkursu  su   dvije  građevinske parcele u

Radnoj  zoni Zenica I, označene niže navedenim brojevima , a za koje nije bilo prijava/ponuda ni u ponovljenom konkursu i to:

 

      Parcela br. 1

– površina 1653 m2, označena kao k.č.n.p. 290/565 zvana Radna zona po kulturi dvorište, upisana

u pl. br 300 k.o. Zenica I, kao posjed Grada Zenice sa 1/1 dijela,  kojoj po s.p. odgovara

k.č.290/565, iste kulture i površine, upisana u  k.o. Zenica I, uknjižena kao pravo vlasništva Grada

Zenica sa 1/1 dijela.

 

Parcela br. 2.

površina 1002 m2, označena kao k.č. n.p. 290/541 zvana Radna zona, po kulturi dvorište, upisana u p.l. br. 300 k.o. Zenica I, kao posjed Grada Zenica sa 1/1 dijela, kojoj po s.p. odgovara k.č. 290/541 iste kulture i površine, upisana u k.o. Zenica I, uknjižena kao vlsništvo Grada Zenica sa 1/1 dijela.

 

NAMJENA

 

Prema urbanističko tehničkim uslovima izrađenih od strane Službe za urbanizam na parcelama iz prethodne tačke planirana je izgradnja proizvodnih-poslovnih objekata, u svrhu razvoja malih i srednjih preduzeća.

Unutar svake parcele predvidjeti dvorišni-manipulativni prostor, sa odgovarajućim brojem parking mjesta, te požarni pristup objektu.

Prilaz parcelama  omogućen je sa postojećih internih saobraćajnica unutar zone.

 

CIJENA

 

Prodajna cijena zemljišta iz prethodne tačke, a shodno Odluci Gradskog vijeća broj: 01-45-15602/21 od 22.07.2021. godine, iznosi 70,00 KM po m2.

Kapara za učešće u postupku po ovom Javnom pozivu se utvrđuje u iznosu od 10% od početne  prodajne zemljišta za parcele za koje se učesnik prijavljuje  i to:

 

  • za parcelu br. 1. iznos od 11. 571,00KM
  • za parcelu br. 2. Iznos od 014,00KM

a koju će uplatiti na račun Grada Zenica i to broj: 141-355-533200161-07, vrsta prihoda 811111, šifra Općine 103, budžetska organizacija 0000000, otvoren kod BBI Sarajevo, svrha doznake: polog za učešće na Javnom pozivu

.

.

.

 

Preuzmite Javni poziv

 

Izvor: https://www.zenica.ba/

Back To Top
X