kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Javni poziv o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe u Radnoj zoni Zenica I, u Zenici radi izgradnje proizvodnih kompleksa

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BiH

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD ZENICA

GRADONAČELNIK GRADA ZENICE

 

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima (“Službene novine Federacija BiH” br. 66/13, 100/13), člana 2. 3. 7.  i člana  10. Stav  2. i  3. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova (” Službene novine Federacije BiH” br. 17/14), člana 7. Odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta putem licitacije u Poslovnoj zoni Zenica I br: 01-45-2127/21 od  04.02.2021. godine,  Gradonačelnik Grada Zenica objavljuje

 

 JAVNI  POZIV

o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe  u Radnoj zoni Zenica I, u Zenici radi izgradnje proizvodnih kompleksa

PREDMET PRODAJE

 Predmet prodaje putem neposredne pogodbe po ovom konkursu  su   dvije  građevinske parcele u

Radnoj  zoni Zenica I, označene niže navedenim brojevima , a za koje nije bilo prijava/ponuda ni u ponovljenom konkursu i to:

Parcela br. 1.

površina 4898 m2, označena kao k.č. n.p. 290/577 zvana Termoelektrana, po kulturi gradilište, upisana u p.l. br. 300 k.o. Zenica I, kao posjed Grada Zenica sa 1/1 dijela, kojoj po s.p. odgovara k.č. 290/577 iste kulture i površine, upisana u k.o. Zenica I, uknjižena kao vlasništvo Grada Zenica sa 1/1 dijela.

Parcela br. 2.

površina 4898 m2, označena kao k.č. n.p. 290/576 zvana Termoelektrana, po kulturi gradilište, upisana u p.l. br. 300 k.o. Zenica I, kao posjed Grada Zenica sa 1/1 dijela, kojoj po s.p. odgovara k.č. 290/576  iste kulture i površine, upisana u k.o. Zenica I, uknjižena kao vlasništvo Grada Zenica sa 1/1 dijela.

 

NAMJENA

Prema urbanističko tehničkim uslovima izrađenih od strane Službe za urbanizam na parcelama iz prethodne tačke planirana je izgradnja proizvodnih kompleksa (mala i srednja preduzeća kao i obrti) sa izgradnjom objekata-hala u kojima će se obavljati proizvodna djelatnost sa pratećim sadržajima (uprava, skladište, magacin i sl.)

Unutar svake parcele predvidjeti dvorišni-manipulativni prostor, koji je potrebno asfaltirati, popločati ili slično, sa formiranjem odgovarajućeg parking mjesta,  požarnog  pristupa, te zelenih površina.

Prilaz parcelama  omogućen je sa postojeće interne saobraćajnice, locirane sa jugozapadne strane predmetnih parcela, unutar zone.

Prilozi za preuzimanje
Back To Top
X