kalendar

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM LICA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Na osnovu člana 34. Zakona o radu Federacije  Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 26/16, 89/18, 23/2020 – odluka US, 49/2021 – dr. zakon, 103/2021 – dr. zakon i 44/2022), člana 18. stav (3) Statuta Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o. broj: 02-49-4244/17; 02-45-10243/21 i 02-45-18758/22, člana 26. Pravilnika o radu Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o. broj: 02-04-154/22. od 15.03.2022. godine a uz saglasnost gradonačelnika Grada Zenica, broj: 02-45-13350/2023 od 16.06.2023. godine, direktor Agencije Zeda d.o.o. raspisuje

 

J A V N I    OGLAS  

za prijem lica na stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Zenička razvojna agencija ZEDA d.o.o. Zenica, raspisuje javni oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i to:

  1. VSS – VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog (180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ……………………………………………. 30 izvršilaca i

 

  1. SSS – IV stepen stručne spreme ……………………………………………………………………………….. 20 izvršilaca.

 

II OPIS POSLOVA I TRAJANJE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

Lica će obavljati poslove stručnog osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke, bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od:

  1. VSS – 12 mjeseci,
  2. SSS – 6 mjeseci.

 

III MJESTO RADA: Zenica.

 

IV NAKNADA: Svaki kandidat sa kojim se zaključi Ugovor ostvarit će pravo na naknadu u iznosu od 300,00 KM.

 

Više detalja pročitajte u dokumentu

Back To Top
X