kalendar

April 18, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Pisanje i izrada projektnih prijedloga" - Udruženje poslodavaca Zenica

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE DIREKTORA AGENCIJE ZEDA

Na osnovu Člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (“SI. novine
FBiH” broj: 12/03,34/03,65/13), Člana 12. Zakona o javnim preduzećima FBiH (“SI. novine
Federacije BiH” broj:8/05,81/08, 22/09 i 109/12), Člana 257. Stav 1. tačka f) i člana 303. Stav
l. Zakona o privrednim društvima (“SI. novine Federacije BiH” broj: 80/15), a u vezi sa članom
19. i 26. Statuta Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o. broj: broj: 02-49-4244/17 od
27.04.2017 . godine i Odlukom o izmjeni i dopuni Statuta Zeničke razvojne agencije ZEDA
d.o.o., broj: 02-45-10243/21 od 28.05.2021. godine, Nadzorni odbor Zeničke razvojne agencije
ZEDA d.o.o. Zenica na osnovu Saglasnosti gradonačelnika Grada Zenica, broj: 02-45-
11702/21 od 11.06.2021.godine i Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje
direktora Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o. Zenica broj: 0l-30-622/21 od 22.06.2021.
godine, raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o.

1. Predmet javnog oglasa
Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje direktora Zeničke razvojne agencije ZEDA
d.o.o.

2. Period na koji se vrši imenovanje
Izbor i imenovanje direktora vrši se na mandatni period od četiri (4) godine.

 

Javni oglas preuzmite OVDJE

Back To Top
X