kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Donatoria – baza podataka o donatorima za braniteljice i branitelje ljudskih prava

Kao dio napora Kvinne till Kvinne u BiH da ojaca odrzivost kako partnerskih organizacija tako i sireg zenskog pokreta, izgradili smo DONATORIA-u – bazu podataka o donatorima koji pruzaju podrsku organizacijama civilnog drustva u BiH s naglaskom na zenska/rodna/LGBTQ prava.

DONATORIA je baza podataka o donatorskim fondovima usmjerenim na pružanje podrške organizacijama civilnog društva koje se bave osnaživanjem ženskih i rodnih prava odnosno rodne ravnopravnosti na području Bosne i Hercegovina i regije.

DONATORIA je nastala kao rezultat ekstenzivnog mapiranja postojećih fondova s tematskim fokusom ali ne ograničavajući se na – seksualno i rodno zasnovano nasilje, višestruke oblike diskriminacije, uključujući diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, manjinske/marginalizirane zajednice, učešće u procesima odlučivanja i političku participaciju, seksualno i reproduktivno zdravlje, jačanje aktivizma i novih generacija aktivistkinja, izgradnju mira i tranzicijsku pravdu, ekonomsko osnaživanje itd.

DONATORIA za sada obuhvata 41. donatorsku organizaciju, podijeljenih u tri kategorije: direktni (fondovi koji podržavaju isključivo rodna, i pitanja ženskih ljudskih prava, te rad i razvoj ženskog pokreta i organizacija koje se bave osnaživanjem ženskih i/ili LGBTQ prava); indirektni fondovi (oni koji ne podržavaju isključivo rodna pitanja, ali koji su otvoreni i za programe organizacija civilnog drustva u kojima su rod i rodna ravnopravnost uključeni kao cross-cutting tema); državne institucije u BiH koje imaju otvorene programe podrške organizacijama civilnog društva.

Svaka organizacija predstavljena je kroz nekoliko kategorija: kratak opis organizacije; teme u fokusu; vrsta fondova; aktivnosti u fokusu; ciljne grupe; dostupni fondovi; kriteriji za organizacije; kriteriji za evaluaciju projekta; kriteriji za prijavljivanje projekta; kalendar apliciranja za projekte; preporuke partnerskim organizacijama; kontakt.

Važno je napomenuti da se ne radi o konačnoj listi: neki od predstavljenih fondova se u budućnosti mogu povući a neki novi pojaviti. Stoga, osnovna ideja jeste da se baza podataka dopunjava, odnosno da je dopunjavaju/ažuriraju zainteresirane organizacije te braniteljice i branitelji ženskih i rodnih ljudskih prava.

Rubrika Vijesti otvorena je za redovno ažuriranje informacija o donatorima i pozivima za projekte.

Preporučuje se partnerskim organizacijama da uspostave interne sisteme praćenja informacija o donatorskim organizacijama i politikama, kao i da generalno zauzmu proaktivniji pristup namicanju sredstava/fundraisingu. U tom smislu, važno je jačati vidljivost zagovaranja, aktivnosti i rezultata, posebice uz upotrebu online alata i novih medija (web portal, blog, društvene mreže…), te raditi na jačanju mreža unutar ženskog pokreta, razmjeni informacija i izgradnji partnerstava i zajedničkih strategija u namicanju sredstava.

DONATORIA je autorstvo fondacije Kvinna till Kvinna, omogućena finansijskom podrškom SIDA

 

Više informacija: http://donatoria.wordpress.com/

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net

Back To Top
X