kalendar

March 30, 2020
  • ZeForge Academy - Frontend modul

April 1, 2020
  • ZeForge Academy - Frontend modul

April 6, 2020
  • ZeForge Academy - Frontend modul

April 8, 2020
  • ZeForge Academy - Frontend modul

April 13, 2020
  • Frontend modul :: ZeForge Academy

April 15, 2020
  • Frontend modul :: ZeForge Academy

skip to Main Content

Stipendije Vlade Republike Rumunije za akademsku 2020/2021. godinu – osnovne studije

Stipendije Vlade Republike Rumunije Za Akademsku 2020/2021. Godinu – Osnovne Studije

Ministarstvo vanjskih poslova (MAE) i Ministarstvo za nacionalno obrazovanje i naučna istraživanja (MEN) Vlade Republike Rumunije, u skladu sa odlukom svoje Vlade br. 288/1993, dodjeljuje 85 stipendija za osnovne i postdiplomske studije u Rumuniji, za akademsku 2020/2021. godinu.

 

OBLAST

Arhitektura, vizuelne umjetnosti, rumunska kultura i civilizacija, novinarstvo, političke i administrativne nauke, obrazovne nauke, društvene i humanitarne nauke, tehničke studije, nafta i gas, poljoprivredne nauke, veterinarska medicina. Stipendije se ne dodjeljuju za oblast medicine, stomatologije i farmacije.

 

OPIS

Ovaj nivo je namijenjen maturantima gimnazija i srednjih škola, ili ekvivalentu preduniverzitetskog nivoa, kao i kandidatima koji žele nastavak studija u Rumuniji. Ukupni ciklus univerzitetskih studija traje od 3 do 6 godina, u skladu sa posebnim zahtjevima odabranog fakulteta, a završava se konačnim ispitom (diplomski).

 

USLOVI

Za stipendiju se mogu prijaviti:

1. Strani građani iz zemalja cijelog svijeta, osim zemalja – članica EU. Strani građani rumunskog porijekla i oni koji pripadaju susjednim istorijskim rumunskim zajednicama koriste druge stipendijske programe.

2. Kandidat ne smije imati rumunsko državljanstvo, niti da je tražio ili dobio neki vid zaštite u Rumuniji; ne smije biti osoba čije je prebivalište na rumunskoj teritoriji zvanično priznato u skladu sa zakonom; ne smije biti član diplomatskih tijela akreditovanih u Bukureštu, ili član porodice diplomatskih tijela akreditovanih u Rumuniji; niti može biti neko ko je već koristio neku stipendiju Rumunije, za isti nivo studija.

3. Kandidat za stipendiju mora podnijeti dokumentaciju koju je izdala akreditovana/priznata obrazovna institucija; mora imati dobre rezultate u školovanju, sa prosjekom ocjena od najmanje 7, odnosno “dobar”, u skladu sa rumunskim sistemom ocjenjivanja.

4. Kandidat za stipendiju za osnovne i master studije, do 31. decembra godine u kojoj konkuriše, ne smije imati više od 35 godina, odnosno više od 45 godina za doktorske, ili postdoktorske studije. Kandidat mora biti i dobrog zdravlja.

 

NAČIN PRIJAVE

Dokumentacija mora biti podnijeta posredstvom diplomatskih misija. Aplikacije upućene poštom, ili direktno na adresu Ministarstva vanjskih poslova i/ili Ministarstvu nacionalnog obrazovanja Rumunije, kao i dokumentacija primljena nakon krajnjeg roka, neće biti uzeta u razmatranje.

Aplikacioni dosije mora sadržati sljedeća dokumenta:

1. Zvanični dopis diplomatske misije zemlje porijekla, akreditovane u Bukureštu, ili rumunske diplomatske misije u zemlji porijekla/prebivališta;

2. Pravilno popunjen Aplikacioni formular za stipendiju Ministarstva vanjskih poslova Rumunie;

3. Aplikacioni formular za izdavanje “pisma o prihvatanju” (“letter of acceptance”) na studije u Rumuniji;

4. Ovjerene kopije dobijenih diploma (maturska diploma, ili njen ekvivalent, diploma o završenim master ili doktorskim studijama, ukoliko ih ima) i njihove prevode od sudskog tumača za engleski, francuski, ili rumunski jezik;

5. Ovjerene kopije uvjerenja o položenim ispitima, sa njihovim prevodima ovjerenim od sudskog tumača;

6. Ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, sa njegovim prevodom sudskog tumača za engleski, francuski, ili rumunski jezik.

7. Kopiju prve tri strane pasoša;

8. Ljekarsko uvjerenje koje potvrđuje da osoba koja se upisuje na studije nema zaraznih oboljenja, ili drugih problema koji su nekompatibilni sa predloženim studijama;

9. CV kandidata;

10. Dvije skorije fotografije pasoškog formata.

Dosijea, takođe, treba dopuniti sa sljedećim dokumentima (samo za kandidate koji spadaju u neku od navedenih kategorija):

– Dokaz o promjeni imena (ukoliko je to slučaj) – kopija i ovjereni prevod sudskog tumača;

– Kopiju i sudski prevod Uvjerenja o završetku mature, srednje škole, osnovnih studija, magistarskog ili doktorskog ispita, ukoliko je to slučaj;

– Uvjerenje o završenoj pripremnoj godini učenja rumunskog jezika, ukoliko je to slučaj;

– Izjavu roditelja, ukoliko se radi o maloljetnom kandidatu (na engleskom, francuskom, ili rumunskom jeziku).

ROK ZA PRIJAVU:

01. mart 2020. godine

VIŠE INFORMACIJA

Kako bi promovisalo rumunski jezik i kulturu, Ministarstvo nacionalnog obrazovanja Rumunije odlučilo je da korisnici ovih stipendija studiraju samo na rumunskom jeziku. Kandidatima koji ne znaju rumunski jezik nudi se dodatna priprema od godinu dana za učenje rumunskog jezika.

Sljedeće kategorije osoba biće oslobođene obaveze podnošenja uvjerenja o završenoj pripremnoj godini, prilikom upisa na obrazovne programe na rumunskom jeziku:

a) Osobe koje podnesu diplome i uvjerenja koja potvrđuju da su najmanje četiri godine školovanja, bez prekida, završene na rumunskom jeziku, na nekoj instituciji rumunskog nacionalnog sistema obrazovanja;

b) Oni koji, u cilju univerzitetskog obrazovanja, promovišu testiranje iz rumunskog jezika, organizovano u skladu sa važećim propisima;

c) Oni koji, u cilju univerzitetskog obrazovanja, imaju sertifikat o znanju rumunskog jezika na najmanje B1 nivou, izdato u skladu sa važećim propisima.

Procedura registrovanja počela je 16. decembra 2019. godine. Kandidati treba da se o rokovima raspitaju u diplomatskoj misiji kojoj moraju podnijeti aplikacionu dokumentaciju. Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je 1. mart 2020. godine, na sljedeću adresu:

Ambasada Rumunije, Prve Proleterske 5, 81000 Podgorica

Telefon (020) 618 040

(rad sa strankama od 9 do 13 časova)

Nepotpuna dokumentacija ili dosijea čije se oblasti studija i metodologija ne poklapaju sa ponuđenim, biće diskvalifikovana i Komitet Ministarstva vanjskih poslova Rumunije ih neće razmatrati. Dosijea odbijenih kandidata se neće vraćati natrag.

Detaljnije na: https://www.ucg.ac.me/…/62551-stipendije-vlade-republike-ru…

 

Izvor: https://mladiinfo.me/

Back To Top
X